พระเจ้าทรงสำแดงให้อาจารย์สิริพร ได้เข้าใจถึงความเชื่อพื้นฐานของคนไทยเกี่ยวกับพระผู้สร้าง เคราะห์-กรรมเวรกรรม ชะตาชีวิต และการทำบุญเพื่อลบล้างความบาปจนนำไปสู่การใช้สื่อต่างๆ เพื่อให้การประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เป็นไปอย่างง่ายๆ

วิธีใช้ตุ๊กตาเพื่อการประกาศฯ

1.มนุษย์ประกอบด้วย 3 ส่วน ร่างกาย จิตใจ วิญญาณ และความบาปอยู่ในวิญญาณ

*ชี้ที่ตัวตุ๊กตาเมื่อกล่าวถึงร่างกาย
*ชี้ที่หัวตุ๊กตาเมื่อกล่าวถึงความคิดจิตใจ
*และดึงส่วนที่เป็นเสื้อของตุ๊กตาออก เพื่อให้เห็นตุ๊กตาสีดำที่อยู่ในกล่องเมื่อกล่าวถึงวิญญาณ

2.ยกตัวอย่างปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่มีสาเหตุมาจากความบาปในวิญญาณ

*เมื่อกล่าวถึงปัญหาต่างๆ ให้ผู้ประกาศใส่ดอกไม้สีดำเข้าไปในกล่องใส
*เสมือนว่าตุ๊กตาสีดำเป็นรากของปัญหา และดอกไม้สีดำซึ่งเป็นตัวแทนของปัญหา
*ได้เกิดจากรากสีดำ ซึ่งเป็นตัวแทนของเคราะห์กรรมเวรกรรม

3.ชี้แจงให้เห็นว่าถ้าหลุดพ้นจากบาป ชีวิตก็จะมีแต่สิ่งที่ดี

*เมื่อกล่าวถึงวิญญาณซึ่งไร้เคราะห์กรรมเวรกรรม
*ให้ผู้สอนนำดอกไม้สีดำและตุ๊กตาสีดำออกแล้วใส่ตุ๊กตาสีขาว
*และดอกไม้สีสันลงไปทีละดอกพร้อมยกตัวอย่าง

4.ชักชวนให้ผู้ฟังอยากหลุดพ้นจากเคราะห์กรรมเวรกรรม

และนำต้อนรับพระเยซูคริสต์ โดยให้พูดตามดังนี้ “ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่มาเกิดเป็นมนุษย์ มารับโทษแทนความผิดบาปของข้าพเจ้าจนสิ้นพระชนม์ที่กางเขน และยอมชดใช้เคราะห์กรรมเวรกรรมแทนข้าพเจ้าในนรกจนหมดสิ้น ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเยซูได้ฟื้นขึ้นจากความตาย และขึ้นไปประทับบนสวรรค์ และประกาศว่าข้าพเจ้าได้รอดจากบาปและเคราะห์กรรมเวรกรรมทั้งหมดแล้วข้าพเจ้าขอกล่าวยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้าตลอดไปบัดนี้ด้วยความเชื่อข้าพเจ้าได้เป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว ขอบคุณพระเจ้า ในนามพระเยซูคริสต์ อาแมน”