คริสตจักรยุคพระคุณ (Grace Era Church)

สังกัด สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ดำเนินงานภายใต้การดูแลของ คริสตจักรร่มเย็น
ใบอนุญาต เลขที่ 935 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

จำนวนสมาชิกที่มานมัสการที่คริสตจักรเป็นประจำ จำนวน 150 คน

คริสตจักรในกลุ่ม 6 คริสตจักร คือ
1. คริสตจักรยุคพระคุณ  กรุงเทพ
2. คริสตจักรยุคพระคุณไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
3. คริสตจักรชื่นชมยินดี จังหวัดนครปฐม
4. คริสตจักรไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
5. คริสตจักรอาณาจักรพระเจ้า จังหวัดสุพรรณบุรี
6. สถานประกาศ ประเทศฟินแลนด์

การก่อตั้งคริสตจักร

ชื่อคริสตจักร: คริสตจักรยุคพระคุณ (ภาษาไทย) , Grace Era Church (ภาษาอังกฤษ)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ: วันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ. 2003

ผู้ก่อตั้ง: นางสิริพร และ นายศุภสิทธิ์ ปิยะทัศนาพงศ์

สมาชิกเริ่มแรก: มาจากการประกาศส่วนตัว และการสอนพระคัมภีร์ให้กับกลุ่มที่บ้าน

เริ่มนมัสการครั้งแรก: วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม ค.ศ. 2003

ที่อยู่: 322/92 ซอยอยู่เจริญแยก 9 ถนนอโศก–ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0-2246-4340, 081-939-0458

e-mail: siriporn_bab@hotmail.com 

ประวัติศิษยาภิบาล

วัน/เดือน/ปี เกิด: เมื่อ ค.ศ. 1951 จังหวัดนครพนม

ศาสนา: คริสเตียน เมื่อ ค.ศ.1993

สถานภาพ: สมรส กับนาย ศุภสิทธิ์ ปิยะทัศนาพงศ์ เมื่อค.ศ. 1975

บุตร: นายเสริมพล ปิยะทัศนาพงศ์ และ นางปรารถนา พรวิริยางกูร

ที่อยู่: 322/92 ซอยอยู่เจริญแยก 9 ถนนอโศก–ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ ฯ 10400

การศึกษา

1974: ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ด้านฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1969: มัธยมปลาย โรงเรียนอัมพรไพศาล กทม.

1967: มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา กทม.

การทำงาน

1967 :

1993 :

1990-1991 :


1990 :


1990 :

1976 :

1987 :


1963 :

ผู้จำหน่ายตรง บริษัท แอมเวย์ประเทศไทย

ธุรกิจจัดสรรที่ดิน แต่ล้มเหลว

รองประธานรุ่นที่ 37 สมาคมส่งสริมบุคลิกสตรีแห่งประเทศไทย
และได้รับตำแหน่งผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดีเด่นของรุ่น 1990

ได้รับประกาศเกียรติคุณและโล่เกียรติยศ   “สุดยอดผู้จัดการขาย”
บริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิตจำกัด

ผู้ร่วมทำงานในโครงการสร้างเขื่อนห้วยสะพานหิน จังหวัดจันทบุรี

อบรมหลักสูตรการพูดแบบการทูต สถาบันการพูดแบบการทูต

ได้รับโล่ชนะเลิศในการแข่งขันการกล่าวคำสุนทรพจน์
นักทดลองวิทยาศาสตร์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

งานรับใช้

2003 – ปัจจุบัน

2003
.
.
.

1999-2001

1999
.

1998-2001

1997-1998

1996

1995

1994-1997

ศิษยาภิบาล คริสตจักรยุคพระคุณ

สอนการประกาศแบบง่ายๆในนามพันธกิจโดยพระคุณเป็นครั้งแรก ในงานประชุมอธิษฐาน
ของกลุ่มคริสเตียนอีสานใต้ จำนวน 18 คริสตจักร เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2003
ก่อตั้ง “พันธกิจโดยพระคุณ” โดยมี ศบ.วิทยา ไสยสมบัติ เป็นผู้ประสานงาน
เมื่อ 2 เมษายน 2003

รับใช้เป็นผู้สอนและดูแลผู้เชื่อใหม่ ที่ คจ.พระคริสตธรรมเรมา 

รับใช้ด้านการเป็นล่ามและด้านการประกาศที่ คจ.ชัยชนะ สี่พระยา กรุงเทพฯ 
เป็นล่ามให้ครูสอนพระคัมภีร์ ที่โรงเรียนอบรมพระคัมภีร์โดมาต้า กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 

ประกาศข่าวประเสริฐกับคนโรคเอดส์ ที่โรงพยาบาลวัดพระบาทน้ำพุ เดือนละครั้ง 

รับใช้ที่คริสตจักรร่มเย็นธนบุรี ด้านดูแลผู้เชื่อใหม่ 

เทศนาบนธรรมาสน์ เป็นครั้งแรกที่ คจ.อภิสุทธิสถาน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 1996

ได้รับการแต่งตั้งเป็น ศิษยาภิบาลเลี้ยงดูและติดตามผู้เชื่อใหม่ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 1995

ช่วยงานด้านประกาศ และดูแลติดตามผู้เชื่อใหม่ของคริสตจักรอภิสุทธิสถาน