นิมิต

staffสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคริสตจักรในประเทศไทย
ในฐานะเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของพระกายฯ
(1 โครินธ์ 12:27)

เป้าหมาย
ทำหน้าที่ตามพระมหาบัญชานำคนไทยทั้งประเทศให้ได้รับความรอด
(มก.16:15-18)

1.  ทำตามพระมหาบัญชา (มาระโก 16:15-20, มัทธิว 28:18-20)

2.  เพื่อช่วยขยายงานประกาศฯของแต่ละคริสตจักรในการเพิ่มจำนวนสมาชิกเพื่อให้มีจำนวนคริสเตียนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมั่นคง

3.  สร้างความสัมพันธ์อันดีโดยร่วมมือกันในการจัดงานประกาศฯในแต่ละท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่ความเป็นปึกแผ่นของคริสเตียนในแต่ละภาคของประเทศไทย

4.  นำเสนอวิธีการประกาศข่าวประเสริฐแบบง่ายๆ ในแนวใหม่ที่เกิดผลอย่างรวดเร็วและแน่นอน

 

–  ใช้อุปกรณ์ช่วยการสอนและการประกาศฯ
–  อธิบายถึงความรอดด้วยการเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็นความรู้ทั่วไป
–  ถือหลักความรักนำหน้าและไม่พาดพิงถึงศาสนาอื่น

ministry-101

การสอนการประกาศฯ
พันธกิจยุคพระคุณได้มีโอกาสเป็นพระพรแก่คริสตจักรต่างๆ

ในประเทศไทย      เช่น เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำปาง ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ ระยอง สุราษฎร์ธานี ฯลฯ
ต่างประเทศ           เช่น สิงคโปร์ พม่า เวียดนาม ฯลฯ

และในแต่ละที่ที่ไปนั้นเกิดผลดีและมีคำพยานมากมายนอกจากการจัดงานประกาศของคริสตจักรยุคพระคุณเองแล้วในทุกครั้งที่เดินทางไปสอนการประกาศฯพันธกิจยุคพระคุณจะมีส่วนร่วมสนับสนุนให้คริสตจักรท้องถิ่นจัดงานประกาศฯ กลางแจ้งด้วยตนเอง และทุกครั้งพระเจ้าทรงสนับสนุน ด้วยอัศจรรย์และหมายสำคัญให้มีการหายโรคและมีผู้คนกลับใจมาเชื่อในพระเยซูคริสต์มากมาย

doll-adพันธกิจยุคพระคุณยินดีที่จะเดิน ทางไปแบ่งปันการสำแดงในเรื่อง “ประกาศอย่างไรให้รับเชื่อทันที” โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ด้วยหัวหัวข้อการสนที่น่าสนใจ เช่น

3-part

* เข้าใจพื้นฐานการบังเกิดใหม่
* การใช้สิทธิอำนาจของผู้เชื่อ
* การอธิษฐานเพื่อการประกาศ
* หน้าที่ของสมาชิกต่อการประกาศ
* การดูแลและติดตามผู้เชื่อใหม่
* การจัดการประกาศแบบง่าย