วิธีการอ่านพระคัมภีร์ประจำวัน(Life Journal)
1. อ่านพระคัมภีร์ตามวันนั้น ๆ
2. เลือกข้อพระคัมภีร์ เป็นข้อพระคัมภีร์ที่โดดเด่นขึ้นมา และเรารู้ว่าเป็นข้อที่พระเจ้าคุยกับเรา 1 – 2 ข้อ
3. ใคร่ครวญ/นำไปใช้ บันทึกว่าข้อพระคัมภีร์ที่พระเจ้าคุยกับเราในวันนี้มีความหมายว่าอย่างไร และสามารถจะนำไปใช้ได้อย่างไรในชีวิต
(จากจุดนี้สามารถนำมา แบ่งปัน/เทศนา/หนุนใจ ได้ทันที)
4. อธิษฐาน เขียนคำอธิษฐานจากหัวใจของเรา ตามข้อพระคัมภีร์นั้น ๆ
5. บันทึก(นับพระพร) เขียนข้อความจากเราถึงพระเจ้า ว่าวันนี้พระเจ้าพระองค์ทำการดีในชีวิตเรา หรือคนอื่น ๆ อย่างไร