เยเรมีย์เข้าใจพระเจ้า

*เด็กๆ รู้ไหมว่าพระเจ้าก็มีหัวใจนะ พระองค์ต้องการให้เราทุกคนเข้าใจความรู้สึกของพระองค์ โดยเฉพาะความรู้สึกที่พระองค์ห่วงใยเรา

*คนอิสราเอลในพระคัมภีร์ตอนนั้น ลืมพระเจ้า พวกเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับพระเจ้าเลย พระเจ้าให้คนมาบอกก็ไม่ฟัง พระเจ้าจึงให้เยเรมีย์ทำสิ่งต่างๆ เพื่อที่เขาและคนอิสราเอลจะได้สนใจพระองค์ และเข้าใจความรู้สึกของพระองค์มากขึ้น

*เยเรมีย์ 9:24 บอกว่า แต่ให้ผู้อวดอวดในสิ่งนี้คือในการที่เขาเข้าใจและรู้จักเราว่าเราคือพระเยโฮวาห์ ทรงสำแดงความเมตตา ความยุติธรรม และความชอบธรรมในโลก เพราะว่าเราพอใจในสิ่งเหล่านี้


*ทุกครั้งที่เด็กๆ อ่านพระคัมภีร์ ให้ลองคิดดูนะ ว่าพระเจ้าอยากบอกอะไรแก่เรา พระองค์อยากให้เราเข้าใจพระองค์อย่างไร แล้วเด็กๆ จะรู้สึกว่าพระเจ้ารักเด็กๆ และเด็กๆ ก็จะรักพระเจ้ามากขึ้นเยอะเลย

 

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *